Podmienkam Používania

Každé použitie podlieha našim podmienkam používania, ktoré môžeme zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Túto webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť Stonebridge UK Ltd („my“, „nás“ a „naše“ podľa potreby v kontexte). Používanie tejto webovej lokality podlieha nižšie uvedeným zmluvným podmienkam („podmienky používania"), ktoré ste zvážili a prijali používaním tejto webovej lokality.

1. PRÁVA SÚVISIACE S OBSAHOM

Autorské práva a všetky ostatné práva uvedené v materiáli na tejto webovej lokalite sú našim vlastníctvom alebo sú zahrnuté so súhlasom vlastníka týchto práv. Vyhradzujeme si všetky práva. Nemáte povolené používať informácie ani iný materiál na tejto webovej lokalite na iný než na jej zamýšľaný účel poskytovania poznatkov a všeobecných informácií o nás a našich produktoch.

2. INFORMÁCIE A DOSTUPNOSŤ

Aj napriek tomu, že sa snažíme zabezpečiť, aby bol materiál na tejto webovej lokalite presný, úplný a aktuálny, poskytujeme celý materiál na tejto webovej lokalite iba na informačné účely a odporúčame vám skontrolovať si správnosť informácií pred tým, než sa na ne spoľahnete. Webovú lokalitu môžeme zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť jej fungovanie bez upozornenia. Kedykoľvek sa môžu vyskytnúť chyby, prerušenia a oneskorenia. Preto je táto webová lokalita poskytovaná „ako je“, bez akýchkoľvek záruk akéhokoľvek druhu. Neprijmeme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu zo žiadnej nepresnosti alebo vynechania informácií, prerušenia dostupnosti alebo poškodenia vášho počítačového systému alebo straty údajov vyplývajúcich zo stiahnutia akéhokoľvek materiálu z tejto webovej lokality. Neprijmeme žiadnu zodpovednosť za žiadnu nepriamu alebo následnú stratu, stratu zisku alebo za zvláštne škody, ktoré by inak vznikli z alebo v súvislosti s používaním tejto webovej lokality. V súvislosti s nákupom, ďalším predajom alebo distribúciou našich tovarov alebo služieb môžu byť v určitých jurisdikciách uplatnené obmedzenia alebo zákazy. Nie je našou zásadou overovať zákony jurisdikcií, v ktorých sídlia naši zákazníci, a nezodpovedáme za žiadne straty alebo záväzky našich zákazníkov (alebo ich zákazníkov) v súvislosti s ich nákupom, prijatím alebo používaním našich tovarov a služieb Odporúčame vám skontrolovať príslušné zákony vo vašej jurisdikcii.

3. ODKAZY

Na tejto webovej lokalite vám môžu byť ponúknuté automatické odkazy na iné webové lokality. Aj keď dúfame, že vás tieto webové lokality zaujímajú, neschvaľujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiaden obsah na ktorejkoľvek webovej lokalite, na ktorú ste sa dostali prostredníctvom tejto webovej lokality. Bez nášho súhlasu nesmiete zahrnúť odkaz na našu webovú lokalitu ani zobraziť obsah našej webovej lokality obklopený alebo zarámovaný alebo inak obklopený materiálom, ktorý nepochádza od nás.

4. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Trademarks and associated logos used on the website are trademarks of Stonebridge UK Ltd, its subsidiaries or associated companies and may be registered in certain jurisdictions. This website may also include trademarks of third parties. All those trademarks are the property of their respective owners.

5. VŠEOBECNE

Nič v týchto podmienkach používania nemá za cieľ obmedziť alebo vylúčiť akúkoľvek zodpovednosť, ktorú máme voči ktorejkoľvek strane, ktorú nie je možné obmedziť alebo vylúčiť zo zákona vrátane zodpovednosti za smrť alebo zranenie spôsobené našou nedbanlivosťou. Tieto podmienky používania sa riadia anglickým právom a súdy Anglicka a Walesu majú výhradnú právomoc nad všetkými spormi vyplývajúcimi vo vzťahu k tejto webovej lokalite